CasusGrill 輕鬆Grill 一 Grill – 港式魚旦牛丸

Share Article

今次燒返我哋平時去燒嘢食最鍾意燒嘅嘢,就係丸啦~~  不過,今次就唔用塗蜜糖,試吓用日式嘅燒烤醬!睇吓味道會唔會同平時我哋燒開嗰啲有咩分別先

今次燒返我哋平時去燒嘢食最鍾意燒嘅嘢,就係丸🍡🍡啦~~ 

不過,今次就唔用塗蜜糖,試吓用日式嘅燒烤醬!睇吓味道會唔會同平時我哋燒開嗰啲有咩分別先😋

燒烤難度: ⭐

好味指數:😋😋😋

You might also like